Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii, Czechdent, je nezávislé dobrovolné profesní sdružení firem, zabývajících se výrobou a prodejem potřeb pro stomatologii. Asociace je sdružením otevřeným kterémukoliv podnikateli v tomto oboru. Bližší informace o členství se dozvíte v sekci Stanovy. Czechdent zaštiťuje zájmy svých členů a přispívá k řádnému provozování činnosti v oboru. Asociace jedná s orgány státní správy i třetími subjekty a poskytuje členům informační servis. Jako řádný člen Evropské asociace dentálních dep A.D.D.E. hájí Czechdent zájmy svých členů uvedených níže i na evropské úrovni.

3M Česko spol. s r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4 CZ41195698 /41195698
3M
Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3
CZ25083163 / 25083163
Dentamed
DENT UNIT s.r.o.
Obvodní 23/39, 503 32 Hradec Králové
CZ45538263 / 45538263
Dent Unit
FÉNIX DENTAL s.r.o.
U Pekařky 1, 180 00 Praha 8
CZ25673173 / 25673173
Fénix Dental
GC EEO – Czech Republic V Olšinách 82, 100 00 Praha 10 BE0452407307
GC
HENRY SCHEIN s.r.o.
Palackého třída 163, 612 00 Brno CZ28433092 / 28433092
Henry Schein
Herbadent s.r.o.
Údolní 1, 147 00 Praha 4 CZ24761346 / 24761346
HERBADENT
Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909, 765 02 Otrokovice 2 CZ26977851 / 26977851
Hu-Fa
Kulzer GmbH
Krátká 647, 739 24 Krmelín
Kulzer
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2, Schaan 9494 90000111
JPS
Interdent s.r.o.
Foerstrova 12, 100 00 Praha 10 CZ27111792 / 27111792
Interdent
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2, Schaan 9494 90000111
Ivoclar
LIEHMANN CZ s.r.o.
Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10 CZ26146762 / 26146762
Liehmann CZ
NORA a.s.
Na Kampě 4, 118 00 Praha 1 CZ17048443 / 17048443
Nora
Patákovo s.r.o.
Tyršova 1, 664 42 Modřice CZ10688528 / 10688528
Patákovo
Schafferová spol. s.r.o.
Andělská 29, 779 00 Olomouc CZ25866249 / 25866249
Schafferova
SpofaDental a.s.
Markova 238, 506 01 Jičín CZ63999447 / 63999447
SpofaDental
CzechDent

Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii, Czechdent, se sídlem na adrese Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3 – Jarov

Zavolat na telefonní číslo +420 777 692 023

Telefon CzechDent

Napsat na e-mail info@czechdent.cz

E-mail

Přejít facebookový profil Czechdentu

FaceBook
Asociace dentálních dealerů v Evropě (ADDE) je obchodní organizace aktivně působící v dentálním průmyslu. Dnes ADDE zastupuje zájmy celkem více než 960 organizací dentálních dealerů.
Časopis Dental Tribune, jehož vydavatelem je Dental Tribune International GmbH se již řadu let věnuje novinkám a zajímavostem ze světa dentální medicíny. Časopis vychází v tištěné i elektronické podobě na adrese dental-tribune.com

Zdravý zub se nezkazí. Prevence je základem stomatologické péče a jsme hrdí, že asociace Czechdent může být opět partnerem #SDUZ, tedy Světového Dne Ústního Zdraví, který připadá na 20. března.

Pragodent

Rok se s rokem … respektive dva roky se sešly se dvěma a máme před sebou další plnohodnotný Pragodent. Jak jsme navrhovali a plánovali, bude se #Pragodent po covidové odchylce opět konat půl roku po IDS 2023, tedy na podzim 2023, konkrétně ve dnech 12. – 14. října 2023 znovu v areálu PVA EXPO Letňany, společně s kongresem #PDD. A Czechdent bude opět důležitým partnerem této akce. Vystavující firmy, jako již tradičně, představí kompletní nabídku dentálního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře, softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky a odborné publikace pro zubní lékaře. Nebude chybět řada novinek, které si jistě najdou své místo ve stomatologických ordinacích nebo laboratořích. Pevně věříme, že si již 29. ročník této oblíbené akce společně užijeme.

IDS je přední světový veletrh pro dentální komunitu, který zajišťuje udržitelný úspěch jako platforma pro inovace a tržní trendy. Na jaře 2023 se ho účastnilo 1 788 vystavovatelů ze 60 zemí světa, kteří své produkty a technologie vystavovali na ploše více než 180 000 m2. Výstavu navštívilo přes 160 000 návštěvníků ze 162 zemí světa. Objevte i Vy zubní budoucnost v Kolíně nadRýnem na příštím IDS, které se bude konat 25. až 29. března 2025.

1. Název a sídlo
1.1 Název spolku je: „Česká Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii, z.s.“ – ve zkratce „Czechdent.“
1.2 Sídlem Czechdent je Praha 3, Pod Lipami 2602/41, PSČ 130 00.
1.3 Czechdent, jakožto sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se ve smyslu § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje za spolek a má působnost na celém území České republiky.
1.4 Czechdent je právnickou osobou. Na členství v Czechdent není právní nárok.

2. Cíle Czechdent
2.1 Základními cíli Czechdent je:
a) hájit a podporovat společné zájmy svých členů a přispívat k řádnému provozování podnikatelské činnosti v oboru;
b) spolupracovat se státními orgány a jinými institucemi při vytváření příznivých podmínek pro podnikání v oboru, včetně účasti na tvorbě legislativních návrhů;
c) spolupracovat se státními orgány a jinými institucemi při ochraně před nekalou soutěží a při ochraně konečného spotřebitele;
d) zajišťovat informační servis členům vydáváním informačního listu a zveřejňováním informací v odborných časopisech;
e) zprostředkovávat pro členy právní a ekonomické poradenství;
f) zprostředkovávat pro členy zvýhodněné podmínky účasti na přednáškových, vzdělávacích, propagačních a obdobných akcích organizovaných nebo spoluorganizovaných spolkem;

3. Orgány Czechdent
3.1 Orgány Czechdent jsou:
a) valná hromada;
b) představenstvo;
c) revizor účtů.

4. Valná hromada
4.1 Nejvyšším orgánem Czechdent je valná hromada, která je tvořena všemi členy Czechdent. Ustanovení občanského zákoníku o členské schůzi se na valnou hromadou Czechdent nepoužijí.
4.2 Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně; děje se tak písemnou pozvánkou doručenou nejméně 14 dnů předem. Valnou hromadu je možno svolat též prostřednictvím elektronické pošty adresované na emailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů Czechdent nebo potvrzenou SMS zprávou zaslanou na mobilní telefonní číslo člena uvedené v seznamu členů Czechdent.
4.3 Představenstvo je povinno valnou hromadu svolat, požádá-li o to 1/3 všech členů.
4.4 Valná hromada rozhoduje hlasováním, kdy každý člen má v závislosti na počtu let aktivního členství bez rozdílu velikosti vkladu člena a jiných aspektů, tento počet hlasů:
Počet let aktivního členství / počet hlasů
do 3 let včetně / 1
od 4 do 6 let včetně / 2
od 7 do 9 let včetně / 3
nad 10 let / 4
4.5 Rokem aktivního členství dle tohoto článku se rozumí každý (i započatý) kalendářní rok od data vzniku členství v Czechdent k datu, ve kterém se valná hromada koná. Aktivní členství zahrnuje předpoklad řádného placení členských příspěvků Czechdent.
4.6 Roky aktivního členství si lze jak ze strany stávajících, tak nových členů dokoupit doplacením členských příspěvků ve výši odpovídající součinu počtu dokupovaných let a částky 10 000 Kč za každý takto dokupovaný rok. Roky aktivního členství lze takto dokoupit pouze do maximální délky existence Czechdent. V období od doručení pozvánky na valnou hromadu do jejího konání nelze roky aktivního členství tímto způsobem dokupovat.
4.7 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Czechdent.
4.8 Valná hromada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech přítomných hlasů, pokud není těmito stanovami nebo Směrnicí požadován větší počet hlasů.
4.9 Valná hromada je oprávněna vydávat vnitřní předpisy nazývané Směrnice Czechdent, které blíže upravují práva a povinnosti členů Czechdent a orgánů Czechdent. Tyto vnitřní předpisy jsou publikovány na internetových stránkách Czechdent a nabývají účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách.
4.10 Pouze valná hromada:
a) volí a odvolává jmenovitě členy představenstva a revizora účtů;
b) schvaluje činnost Czechdent a výsledky hospodaření za předcházející období;
c) schvaluje koncepci činnosti Czechdent;
d) schvaluje zásady hospodaření Czechdent a rozpočet;
e) schvaluje stanovy, popř. další organizační normy Czechdent a jejich změny;
f) stanoví výši členských příspěvků;
g) rozhoduje s konečnou platností o odmítnutí přijetí člena do Czechdent;
h) rozhoduje s konečnou platností o vyloučení stávajícího člena z Czechdent;
i) rozhoduje o zrušení Czechdent anebo její přeměně;
4.11 Valná hromada přijímá svá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou všech přítomných hlasů pro
rozhodnutí dle písm. a), b), d),e), f), g) dle článku 4.10 a dle čl. 9.3. Pro rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena z Czechdent je potřebný souhlas tříčtvrtinové většiny všech přítomných hlasů.

5. Představenstvo, předseda a místopředsedové
5.1 Představenstvo je statutárním orgánem Czechdent. Představenstvo Czechdent je kolektivní orgán.
5.2 Představenstvo má 3 členy; představenstvo volí ze svého středu předsedu (případně též místopředsedu). Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která je činná v některém podnikatelském subjektu, jemuž vzniklo členství v Czechdent. Funkční období člena představenstva je pět let. Člen může být zvolen do funkce i opakovaně.
5.3 Představenstvo je oprávněno rozhodnout v kterékoliv věci týkající se člena Czechdent, není-li stanovami takové rozhodování svěřeno do pravomoci valné hromady. Představenstvo rozhoduje o přijetí/ nepřijetí nových členů do Czechdent a navrhuje valné hromadě případné vyloučení stávajícího člena Czechdent. V období mezi konáním valné hromady řídí veškerou činnost Czechdent a je přitom vázáno obecně závaznými právními předpisy, stanovami, směrnicemi a usnesením valné hromady.
5.4 Představenstvo je oprávněno navrhnout valné hromadě rozhodnutí o vyloučení člena Czechdent. Takový návrh představenstva podléhá schválení nejbližší valné hromady a představenstvo zařadí hlasování o této otázce na pořad jednání nejbližší valné hromady; pokud je návrh představenstva valnou hromadou schválen, je vyloučení účinné od dne rozhodnutí valné hromady, neschválí-li valná hromada vyloučení, členství pokračuje nepřetržitě.
5.5 Zanikne-li podmínka uvedená v odst. 5.2 (členství podnikatelského subjektu v Czechdent, anebo přestane-li člen představenstva být pro podnikatelský subjekt činný), zaniká i členství dotčené fyzické osoby v představenstvu. To neplatí, bude-li do 1 měsíce člen představenstva činný u jiného podnikatelského subjektu, jenž podmínku uvedenou v odst. 5.2 splňuje.

 

 

6. Revizor účtů
6.1 Revizor účtů kontroluje hospodaření Czechdent nejméně jedenkrát za půl roku; výsledky kontroly předkládá valné hromadě a představenstvu. Revizor účtů může též představenstvu navrhnout svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí.
6.2 Ustanovení čl. 5.5 platí pro revizora účtů přiměřeně. Revizora účtů jmenuje valná hromada z řad členů Czechdent (viz. čl. 8.1) za předpokladu jeho souhlasu s výkonem této funkce. Funkční období revizora účtů je pět let. Revizor účtů může být zvolen do funkce i opakovaně.

7. Tajemník
7.1 Představenstvo je oprávněno zaměstnat v pracovním poměru nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr tajemníka pro vyřizování běžné agendy Czechdent. K zaměstnání tajemníka, ke změně pracovní smlouvy či k ukončení jeho pracovního poměru, je třeba souhlasu valné hromady.

8. Vznik členství
8.1 Členem Czechdent může být kterýkoliv podnikatel / fyzická nebo právnická osoba, (dále jen „podnikatelský subjekt“) podnikající na území České republiky a mající na území České republiky sídlo, který se zabývá výrobou nebo prodejem potřeb pro stomatologii, pokud splňuje podmínky pro výkon této činnosti stanovené právními předpisy za předpokladu splnění podmínek daných těmito stanovami.
8.2 Uchazeč o členství doručí do sídla Czechdent písemnou přihlášku, obsahující prohlášení, že uchazeč o členství souhlasí se stanovami Czechdent a bude se jimi řídit. Uchazeč o členství spolu s podáním přihlášky doloží, že ve prospěch Czechdent zaplatil registrační poplatek ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
8.3 O přijetí uchazeče o členství za člena rozhodne představenstvo na jeho nejbližším zasedání, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě kladného rozhodnutí o přijetí, se registrační poplatek nevrací a stává se příjmem Czechdent.
8.4 Pokud nebude uchazeč o členství přijat, vrátí se mu po sdělení bankovního spojení a čísla účtu jím zaplacený registrační poplatek.
8.5 Předpokladem přijetí je závazek k řádnému plnění povinností plynoucích z členství v Czechdent a dále ta skutečnost, že uchazeč nebyl v uplynulých pěti letech z Czechdent vyloučen.
8.6 V případě rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče o členství za člena vzniká členství dnem přijetí rozhodnutí představenstva. Představenstvo následně zařadí hlasování o tomto bodu na pořad jednání nejbližší valné hromady. Valná hromada může rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena odmítnout. V takovém případě členství zanikne ke dni rozhodnutí valné hromady.
8.7 Představenstvo vede seznam členů Czechdent. Seznam členů je přístupný pouze členům Czechdent. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí představenstvo na základě prokázání příslušných skutečností.

9. Zánik členství
9.1 Členství v Czechdent zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím člena (fyzické osoby), zánikem člena (právnické osoby) nebo rozhodnutím valné hromady o odmítnutí přijetí uchazeče o členství za člena. Vystoupení musí člen písemně oznámit Czechdent. Členství zanikne dnem doručení takového oznámení Czechdent.
9.2 Členství dále zaniká nezaplacením členského příspěvku do 31. března roku následujícího. Tohoto ustanovení lze použít, byl-li člen o zaplacení prokazatelně upomenut.
9.3 Člena lze vyloučit, porušil-li povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Czechdent. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Czechdent zvlášť závažnou újmu. Člena lze dále vyloučit z důvodu hrubého porušení zájmů Czechdent, hrubého porušení právních předpisů upravujících výkon podnikatelské činnosti, anebo byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin související s výkonem činnosti, jde-li o fyzickou osobu.

10. Práva a povinnosti členů
10.1 Členové jsou oprávněni zejména:
a) účastnit se jednání valných hromad, činit návrhy na projednání, volit orgány Czechdent, kontrolovat jejich činnost a hospodaření;
b) účastnit se akcí pořádaných nebo spolupořádaných Czechdent při splnění podmínek stanovených pro účast, včetně podmínek vyjednaných s organizátorem nebo spoluorganizátorem akce;
c) požadovat informace o činnosti Czechdent a jejích orgánů;
d) předkládat připomínky a návrhy k činnosti Czechdent.
10.2 Členové jsou povinni zejména:
a) vytvářet podmínky pro činnost Czechdent;
b) dodržovat stanovy, směrnice rozhodnutí orgánů Czechdent;
c) dodržovat podmínky účasti na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Czechdent, včetně podmínek vyjednaných s organizátorem nebo spoluorganizátorem akce;
d) plnit úkoly vyplývající z rozhodnutí orgánů Czechdent;
e) platit členské příspěvky.

11. Jednání jménem Czechdent
11.1 Jménem Czechdent navenek jedná předseda (případně místopředseda) představenstva ve všech věcech, a to každý samostatně.

12. Kolize zájmů
12.1 Výkon funkce v Czechdent nesmí být nikým zneužit k získání neoprávněných výhod pro vlastní podnikatelskou činnost.

13. Majetek a zásady hospodaření
13.1 Czechdent nabývá majetek
a) z členských příspěvků;
b) z výnosů z nepravidelné činnosti spolku, zejména z akcí přednáškových, vzdělávacích, propagačních a obdobných, konaných zejména, nikoliv výlučně pro své členy;
c) z jiných příspěvků, dotací, darů či dědictví.
13.2 Czechdent odpovídá za své závazky celým svým jměním; jednotliví členové neodpovídají za závazky spolku.
13.3 Dispozice s majetkem Czechdent upraví valná hromada v samostatných pravidlech hospodaření (směrnici).
13.4 Pravidla hospodaření přijme valná hromada na svém prvém zasedání.
13.5 Členský příspěvek se stanoví ve výši 10 000 Kč ročně. Členský příspěvek je splatný do 31. března. Usnesením valné hromady lze rozhodnout o navýšení členského příspěvku pro případ krytí mimořádných výloh; v tom případě rozhodne valná hromada též o splatnosti tohoto mimořádného příspěvku.

14. Ustanovení přechodná a závěrečná
14.1 Tyto stanovy nahrazují stanovy Czechdent přijaté na valné hromadě dne 2.6.2016, registrované pod číslem 3a nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.
14.2 Tyto stanovy mohou být měněny pouze usnesením valné hromady Czechdent.
14.3 O zániku Czechdent může rozhodnout valná hromada, která také rozhoduje o právním nástupnictví a způsobu likvidace.

MUDr. Pavel Smažík
předseda Czechdent

Zobrazit stanovy